Levenslicht Privacy
Levenslicht
Privacy en meer 
Wij, Josť en Tjeerd van Levenslicht, vinden jouw privacy uiterst belangrijk. Vandaar hier ons privacy statement, gevolgd door de algemene voorwaarden en de disclaimer.
In al onze bedrijfsjaren zijn we nooit in een conflict met iemand of met een ander bedrijf verzeild geraakt, het is voor ons echt belangrijk om dat zo te houden.

Privacy Statement, versie 4 september 2020

Levenslicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met ons, José en Tjeerd Sloot, contact op te nemen dan verzoeken we je met klem om dat telefonisch te doen: 06-43036483 of 033-4701436. We kunnen je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om ons te bellen!
Mochten we telefonisch niet bereikbaar zijn email ons dan via info@levenslicht.net .

Contactgegevens:
Web: http://www.levenslicht.net
Adres: Weerdenburg 9, 3834 AE Leusden
Tel: +31334701436, +31643036483

Bedrijfsgegevens:
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland: 84977108


Josť Sloot is de Functionaris Gegevensbescherming van Levenslicht. Je kunt haar bereiken via jose@levenslicht.net of telefonisch.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Levenslicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@levenslicht.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Levenslicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het administreren van jouw abonnement of inschrijving
- Het administreren van jouw klantgegevens
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:
Levenslicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Levenslicht) tussen zit. Levenslicht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Inboxify.nl voor de administratie van ons nieuwsbrieven bestand
- Diverse laptops en PC’s voor de administratie binnen ons bedrijf
Geen van deze systemen of computerprogramma’s is erop gericht om informatie te verstrekken aan derden of buiten onze directe bedrijfsvoering te gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens nieuwsbrief
De bewaartermijn is door de klant zelf te bepalen. Wanneer de klant wordt opgenomen in onze administratie worden de gegevens van die klant toegevoegd aan ons nieuwsbriefbestand. Dit is het enige bestand waar we actief van deze gegevens gebruikmaken.
Wanneer iemand zich afmeldt voor de nieuwsbrief of ons verzoekt om daarvoor zorg te dragen worden deze gegevens door ons gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij verstrekken dus uitsluitend aan derden wanneer dit voor onze administratie noodzakelijk is, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om de administratie te voeren. Hierbij is de belastingdienst en hun bewaartermijn leidend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Levenslicht gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor onze website gebruiken we diverse analytische software en registratie zoals Google en Addthis.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@levenslicht.net.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Levenslicht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons maar liever zien we dat je met ons contact opneemt! info@levenslicht.net

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Levenslicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levenslicht.net of telefonisch.

Mocht er op enigerlei wijze behoefte ontstaan om met ons contact op te nemen dan verzoeken we je met klem om dat telefonisch te doen: 06-43036483 of 033-4701436. We kunnen je dan direct informeren of je eventuele verzoek honoreren. Aarzel dus niet om ons te bellen!
Algemene Voorwaarden van Levenslicht, gevestigd te†Leusden Versie geldig vanaf 4 september 2020

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Levenslicht. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Levenslicht. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Levenslicht behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Levenslicht erkend. 1.4 Levenslicht garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Levenslicht bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Levenslicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Levenslicht geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant of importeur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief het geldende percentage BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Levenslicht heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Levenslicht. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Levenslicht er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Levenslicht.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals de door Levenslicht aangeboden activiteiten en evenementen. Voor laatst genoemde diensten gelden de volgende annuleringsregels: De aanmelding is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Bij annulering wordt tot vier weken voor het desbetreffende evenement 80% geretourneerd, daarna wordt 50% geretourneerd. Bij annulering na 1 week voor de aanvang van het desbetreffende evenement is het gehele bedrag verschuldigd.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiŽne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • diensten zoals vakantieaccommodatie, catering of vrijetijdbesteding. Dit geldt alleen als bij het sluiten van de overeenkomst een datum of periode is afgesproken.


5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Levenslicht, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Levenslicht. Levenslicht houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Levenslicht respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Levenslicht maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Levenslicht garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Levenslicht zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Levenslicht slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Levenslicht gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Levenslicht kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Levenslicht en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Levenslicht op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Levenslicht behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Levenslicht gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Levenslicht is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Levenslicht alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Levenslicht behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Levenslicht gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Levenslicht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Levenslicht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Levenslicht aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Levenslicht zolang de afnemer de vorderingen van Levenslicht uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Levenslicht wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Levenslicht geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Levenslicht of een door Levenslicht aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Levenslicht haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Levenslicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Levenslicht.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Levenslicht en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amersfoort kennis, tenzij Levenslicht er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Disclaimer:

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Levenslicht behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als je vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op per email: info@levenslicht.net of telefonisch: 06-43036483 of 033-4701436.